A A Nedre Eiker kommune
Nedre-eiker kommune
RSS
NYHETER > Tjenester > Bolig og eiendom > Bygging > Byggesak > Veiledninger > Artikkel

Veiledning om avstand til nabogrense, vei, jernbane og vassdrag

Bebyggelse skal som hovedregel føres opp minimum 4 meter fra nabogrense, jfr. plan- og bygningslovens §29-4.

avstand til veiUnntak fra regelen gjelder frittliggende garasje og uthus o.l. inntil 50 kvm bruks- og bebygd areal og/eller der hvor det foreligger skriftlig samtykke fra nabo. Dersom bygningen har mindre utspring under 1 meter utenfor veggliv (tak, karnapp eller veranda) skal avstand måles fra veggliv. Ved utspring over 1 meter skal avstand fra utspring til nabogrense være minimum 3 meter.

Avstand fra bygning til midt offentlig vei skal være 15 meter (kommunale- og fylkesveier) og 50 meter for riksvei, der hvor ikke annet er fastsatt i reguleringsplan. Avstand til midt trase for jernbane skal tilsvarende være 30 meter. Garasje som ligger parallelt med kommunal vei kan som hovedregel tillates plassert inntil 2 meter fra gjerdelinje/regulert kant veiformål, der hvor annet ikke er fastsatt i reguleringsplan. Ved plassering av tiltak langs fylkes- eller riksvei skal Statens vegvesen uttale seg.

Regulerte byggegrenser

Regulerte byggegrenser må overholdes, slik at heller ikke utkragede bygningsdeler (eks. balkonger) og utspring på 1 meter kan gå over byggegrensen.

Dersom reguleringsplanen ikke viser byggegrense mot offentlig vei, er det veilovens byggegrense på reguleringsplanens vedtakelsestidspunkt som gjelder:

Veglov 1963:         12,5 meter fra midt vei
Lovendring 1996: 15 meter fra midt vei

Avstand til vann og vassdrag

Definisjon: Med vassdrag menes alle elver og bekker, tjern, innsjøer og andre vannansamlinger som har stadig
tilløp. Det knytter seg ofte spesielle interesser til disse områdene, både for allmennhetens bruk og som oppvekstmiljø for plante- og dyreliv.

Byggeforbudssoner

Langs vassdrag gjelder følgende byggeforbudssoner:

  • Langs Drammenselva: 50 m
  • Byggeområder langs bekker: 20 m
  • LNF-områder langs innsjøer og tjern, samt vernede vassdrag: 100 m

Retningslinje:

Det oppfordres til å vise varsomhet ved utøvelse av stedbunden næring i byggeforbudssonene. Tiltak som kan forstyrre og redusere det biologiske mangfoldet bør unngås.

  • I LNF-områder for spredt fritidsbebyggelse og spredt boligbebyggelse kan eksisterende
  • Bebyggelse med avstand minst 50 m fra vannet kan tillates
  • Vernede vassdrag langs bekker: 75 m
  • Øvrige LNF-områder langs bekker: 50 m

I byggeforbudssonene tillates ikke bygge- og anleggstiltak. Forbudet gjelder også landbruksveier og masseuttak tilknyttet landbruk. For arealer avsatt til byggeområder skal det innenfor byggeforbudssonen langs vassdrag ikke
tillates bygge- og anleggstiltak før området inngår i reguleringsplan.

All utfylling i tjern, elver og bekker er forbudt dersom det ikke inngår i reguleringsplan eller blir gitt særskilt tillatelse.
Våtmarksarealer skal ikke dreneres eller fylles opp. Arealer i byggeforbudssonene skal ikke
avdekkes eller overflatebehandles slik at det medfører fare for erosjon eller avrenning av
overflatevann direkte til vassdraget.

Vegetasjon

Definisjon: Naturtype er område preget av spesielle grunnforhold og vekstforhold med vegetasjon som er tilpasset forholdene for eksempel myr, edelløvskog, slåtteeng. For nærmere beskrivelser vises det til informasjon utgitt Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Eksisterende vegetasjonsbelter i byggeforbudssonene langs vassdrag skal bevares. Hogst og tynning i naturtyper innenfor byggeforbudssonene langs vassdrag kan tillates etter samtykke fra kommunen, dersom det ikke er i konflikt med det biologiske mangfoldet.

Retningslinje: Gunstig skjøtsel/ inngrep i naturtyper som krever en viss skjøtsel for å opprettholde verneverdien, anbefales. Det oppfordres til å vise varsomhet ved utøvelse av stedbunden næring. Tiltak som kan forstyrre og redusere det biologiske mangfoldet bør unngås.

Turstier

Kommunen kan gi særskilt tillatelse til opparbeiding av turstier og annen tilrettelegging for allmennheten i byggeforbudssonene langs vassdrag. Slike tiltak skal ta hensyn til viktige forekomster og biotoper for verdifulle arter.

Retningslinje: Tiltak som turstier, brygge, badeplass, toalett og sitteplasser anbefales prioritert.
NB! Dersom det er en byggegrense angitt i reguleringsplan, overstyrer den avstandene angitt i kommuneplan.

ADRESSER/UTDYPENDE DOKUMENTASJON

 


Web levert av: CustomPublish AS   Kontakt Redaksjonen Nedre Eiker kommune