A A Nedre Eiker kommune
Nedre-eiker kommune
RSS
NYHETER > Tjenester > Bolig og eiendom > Bygging > Byggesak > Veiledninger > Artikkel

Veiledning om forstøtningsmur og fylling mot nabo

Generelt om forstøtningsmur

Forstøtningsmurer ellet støttemurer skal hindre terrenget fra å gli ut. Forstøtningsmurer må ha byggetillatelse etter plan- og bygningsloven. Forstøtningsmurer langs nabogrenser er en tilbakevendende årsak til nabotvister. Store forstøtningsmurer kan virke svært dominerende og man bør derfor i utformingen søke å innpasse muren til omgivelser og landskap. Spesielt er det viktig å gi muren en begynnelse og avslutning som faller naturlig inn i terrenget. Forstøtningsmurens front bør av visuelle hensyn helle innover mot toppen av muren. I saker der tiltakshaver søker om bygging av støttemur mot nabo kan kommunen kreve en redegjørelse av materialbruk og estetiske forhold. Kommunen kan også kreve at forstøtningsmurer utstyres med rekkverk. 

Generelt om fylling

Fyllinger eller skråninger er oppfylte masser for å bedre terrengets utnyttelse/bruk. Man må ta hensyn til den bæreevnen grunnen har når man skal fylle på masser. Det er flere eksempler på at grunnen ved store fyllinger har blitt ustabil og ført til utglidning av masser og setningsskader på bygninger opptil mange titalls meter unna. Skråninger må sikres slik at overflatevannet ikke forårsaker overflateerosjon eller utglidning. Sikringen etableres etter hvor stor helningsvinkelen er. Det er normalt tre metoder for sikring:

 • gras eller torvsetting (slakke skråninger)
 • trær eller busker (slakke til middels bratte skråninger)
 • plastring med uorganiske materialer slik som stein, betongheller og lignende (bratte skråninger)

I skråninger med oppfylte masser betegner man det område hvor fyllingen begynner som fyllingsfoten og toppen av fyllingen som fyllingstopp.

Fylling og forstøtningsmur i grense mot nabo

Skal man etablere støttemurer eller fyllinger langs grense mot nabo er dette regulert i lov og forskrift. Kommunen kan godkjenne nærmere plassering av mindre forstøtningsmurer mot nabogrense. Generelle krav er at fyllinger skal ha fyllingsfoten inne på egen tomt og at fronten på forstøtningsmuren er inne på egen tomt.

Unntatt fra søknad er forstøtningsmurer (mot nabo) når:

 • de ikke er høyere enn 1 meter plassert 2 meter inne på egen grunn
 • de ikke er høyere enn 1,5 meter plassert 4 meter inn på egen grunn

Forstøtningsmurer høyere enn dette eller avstander nærmere naboens grense, krever søknad til kommunen.

Fyllinger og planering av terreng er unntatt søknad eller melding dersom tiltaket ikke fører til:

 • mer enn 3,0 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredt bebygde strøk.
 • mer enn 1,5 meter avvik i tettbebygde strøk
 • mer enn 0,5 meter avvik på eiendom for rekke- og kjedehus og lignende

På fyllinger mot naboens grense må fyllingsfoten være inne på egen grunn og fyllingstoppen må ikke være høyere enn kravene som er satt for forstøtningsmurer.

Når det gjelder forstøtningsmurer nærmere naboens grense, kan kommunen godkjenne slike forstøtningsmurer i nabogrense når:

 • de ikke er høyere enn 0,5 meter.
 • høyden ikke er over 1 meter plassert 1 meter fra nabogrense
 • høyden ikke er over 1,5 meter plassert 1,5 meter fra nabogrense

Høyder over 1,5 meter kan ikke etableres nærmere grense enn 4 meter. En kombinasjon av forstøtningsmur og fylling må ikke overskride mål som er fastsatt for høyde eller avstand til rene forstøtningsmurer.

Eksempler på høyde og avstand 

Eks høyde 1 

 

 

Eks høyde 2

Eks høyde 3

 Eks høyde 4

Tegninger ved søknad

Når man leverer inn en søknad om terrengfylling eller forstøtningsmur skal det følge med
tegninger. Tegningene skal vise hvor på tomta fyllingen eller støttemuren ligger (en
situasjonsplan) og ett eller flere snitt av fyllingen eller støttemuren. På situasjonsplan tegnes
fyllinger og støttemurer med faste tegnesymboler.

 veil terrengtilpasning, bilde 1

Fig.5 viser tegnesymbolet for forstøtningsmur. Linjen følger toppen av forstøtningsmuren og tverrstrekene tegnes
fra ytterside av muren og innover på det høyeste nivået.
 

veil terrengtilpasning, bilde 2

Fig. 6 viser tegnesymbolet for terrengfyllinger. Linjene følger fyllingstoppen og fyllingsfoten. De lange tverrstrekene
tegnes mellom fyllingstoppen og fyllingsfoten. De korte tverrstrekene markerer fyllingstoppen.

Eksempel på tegningssett som skal følge søknad

Nedenfor er vist eksempel på tegninger som skal følge en søknad om terrengfyllinger eller forstøtningsmurer. Målestokken skal angis på tegning. Situasjonsplan kan være i målestokk 1:500. Snittegningene kan være i 1:50 eller større (1:20, 1:10 osv.). Det er viktig å angi hvor på fyllingen eller støttemuren snittet er tatt. Dette vises med piler og bokstaver som angitt på situasjonsplanen. Sett av høyder på fyllingen og støttemuren på forskjellige steder.

Veiledning forstøttningsmur


Web levert av: CustomPublish AS   Kontakt Redaksjonen Nedre Eiker kommune