1 til 3 av 3

Revidert renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) arbeider med å revidere kommunenes forskrifter for husholdningsavfall. Det er lagt til grunn at ny revidert renovasjonsforskrift skal vedtas likelydende i alle kommunene innen sommeren 2017.

Sist endret:

Varsel om endring av reguleringsplan for: MJ 14 Solløs

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsler kommunen påny igangsatt arbeid med endring av reguleringsplan for 'Solløs' i Mjøndalen. Brev til beboere i planområdet ble sent ut allerede i september 2016. Arbeidet er nå kommet noe videre.

Sist endret: