Nedre Eiker kommunes kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg for perioden 2017–2020 (KIFFA-planen) er utarbeidet etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven og sendes av den grunn ut på høring og offentlig ettersyn.

Planens forsideFellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, Utvalg for Oppvekst og kultur, Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester og Utvalg for Helse og velferd har fattet følgende vedtak:

"Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslaget til ny kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og anlegg (KIFFA-planen) ut til offentlig ettersyn. Uttalelse til planforslaget kan gis etter plan- og bygningslovens § 11-14 og fristen for uttalelser er minimum seks uker fra kunngjøring av høring og offentlig ettersyn.

Videre skal kommunen legge til rette for åpne høringsarenaer i høringsperioden og således søke å sikre mangfold og bredde i innspill til planutkastet."

Her kan du lese planforslaget og kunnskapsgrunnlaget:

Merknader og kommentarer til planforslaget kan sendes til:

Nedre Eiker kommune, Postboks 399, 3051 Mjøndalen eller som e-post:

Merk brev eller e-post med "Innspill til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg 2017-2020".

Frist: 12. mai 2017