En nylig gjennomført skolebehovsanalyse viser at elevtallet i kommunen vil øke i de fleste skolekretser. For å få en bedre utnyttelse av kapasiteten på skolene vurderes det nå å justere skolekretsgrensene noe.

Illustrasjonsbilde

Onsdag 21. februar behandlet utvalg for oppvekst og kultur saken. Hovedutvalget vedtok å sende ut et høringsnotat med forslag om justerte kretsgrenser ut på høring til samarbeidsutvalg ved skolene, elevråd og til involverte fagforeninger. Fristen for innspill er 25. april 2018.

Saksfremlegget, høringsnotatet samt kart som viser skolekretsgrensene kan leses i sak PS 0003/18 i kommunens innsynsløsning. I kartet er for øvrig områdene som berøres av de foreslåtte endringene merket med blå skravering. Det foreslås at barn i disse områdene kan velge mellom de to nærmeste skolene. Øvrige kretsgrenser er ikke foreslått endret, heller ikke ungdomsskolekretsene.

NB! Det er oppgitt feil postboksadresse i adressen høringssvar skal sendes. Rett adresse er Nedre Eiker kommune, postboks 399, 3051 Mjøndalen.