Kommuneplanutvalget behandlet 8. mai forslag til kommunedelplan for dobbeltspor mellom Gulskogen-Hokksund. Det ble vedtatt at strekningen Mjøndalen-Hokksund legges ut til ny høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 1. september 2019.

Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund ble behandlet etter plan- og bygningslovens § 11-15 i kommuneplanutvalget 08.05.2019 og strekningen Mjøndalen-Hokksund ble vedtatt lagt ut på nytt til offentlig ettersyn og høring.

Du kan nå gi merknader den delen av planen som gjelder for strekningen Mjøndalen-Hokksund. Fristen er 01.09.2019.

Det vises til vedtaket:

  • Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund, vedtas for strekningen Gulskogen-Mjøndalen i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 med innsigelse fra Fylkesmannen knyttet til jordvern. Planbestemmelsenes pkt. 3.2.rettes til: «Båndleggingen etter H710 oppheves automatisk samtidig med endelig vedtatt reguleringsplan. Dette gjelder også dersom reguleringsplanen deles opp i flere delplaner. De areal som ikke omfattes av reguleringsplan for ny jernbanetrase kan da benyttes i samsvar med arealformål i eldre plan.».
  • For strekningen Mjøndalen-Hokksund vedtas forslaget til kommunedelplan lagt ut til nytt offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 11-14.
  • Med bakgrunn i vedtakspunkt 1 gis Rådmannen fullmakt til å be om mekling i medhold av plan- og bygningsloven § 5-6 slik at innsigelsen kan avgjøres.
  • Detaljregulering av midtre korridor fra Gulskogen til Mjøndalen, inkludert Mjøndalen stasjon igangsettes så snart som mulig.

Saksdokumenter:

  1. Saksframlegg 
  2. Vedtak

Vedlegg til saksframlegg:

Tidligere behandling av saken:

  • Forhåndsvurdering
  • Fastsettelse av planprogram

Merknader til planforslaget

For strekningen Gulskogen-Mjøndalen:
Denne strekningen er vedtatt av kommuneplanutvalget. Grunnet innsigelse fra Fylkesmannen knyttet til jordvern skal denne stekningen til mekling før vedtak i kommunestyret. Det er ikke mulig å gi merknader til denne strekningen.

For strekningen Mjøndalen-Hokksund:
Det er kun mulig å gi merknader til den delen av kommunedelplanen som angår strekningen Mjøndalen-Hokksund (se vedtak over). I vedlegg 1 Plankart er det side 5 og 6 som gjelder strekningen Mjøndalen-Hokksund. Det vises også til de andre vedleggene for mer informasjon om strekningen Mjøndalen-Hokksund.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen mandag 1. september 2019 til:
Nedre Eiker kommune, virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan, Postboks 399, 3051 Mjøndalen,

eller

Vennligst betegn uttalelse 'Merknad til kommunedelplan for dobbeltspor mellom Gulskogen-Hokksund'

Kontaktperson i Nedre Eiker kommune er Linnea Hellstrøm, arealplanlegger. Epost: , tlf.: 32 23 26 30

Svar på merknader fra forrige periode med offentlig ettersyn og høring

Kommunedelplan for dobbeltspor mellom Gulskogen-Hokksund var på offentlig ettersyn og høring mellom 15.06.2017 – 21.09.2017. (Nå gjelder offentlig ettersyn og høring kun strekningen Mjøndalen-Hokksund).

Hvis du sendte inn merknad i forrige periode med offentlig ettersyn og høring i 2017, så anbefaler vi deg å sjekke om Bane NOR har svart på denne. Du kan finne merknader, og svar på merknader i vedlegg 5 og 10 ovenfor.