I henhold til § 12-12 i plan- og bygningsloven kunngjøres det at områderegulering for Mjøndalen sentrum (utvalgssak nr. 59/19) ble vedtatt i Kommunestyret den 19.06.2019.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12.
Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring, jf. forvaltningslovens kapittel VI.

Krav om erstatning i henhold til § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter vedtak av reguleringsplan er kunngjort.

Plandokumentene kan ses nedenfor. Det er i tillegg utarbeidet et eget web-kart, hvor man kan klikke på de ulike feltene og få informasjon om blant annet arealformål og utnyttelsesgrad. Klikk på linken nedenfor for å åpne web-kartet:
Web-kart sentrumsplanen 19.06.19

Saksdokumenter: 

Saksframlegg med vedtak – ny 2.gangsbehandling 19.06.19

Vedlegg til saksframlegg:

Tidligere behandling av saken:

Saksprotokoll – 2. gangsbehandling 20.02.19

Klage til vedtatt plan

Eventuell klage må sendes innen fredag 16.08.2019 til:

Nedre Eiker kommune,
virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan,
Postboks 399, 3051 Mjøndalen
eller

Vennligst betegn klage ’Klage til vedtatt områderegulering for Mjøndalen sentrum’