Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7 og skiltreglenes § 28 vedtas det midlertidig 6 tonns aksellastrestriksjoner på Korvaldveien i Mjøndalen.

Forbudet gjelde fra 2. april 2018 og inntil videre, maksimum i tre måneder.

Vedtaket er gjort av virksomhetsleder i Kommunalteknikk, Nedre Eiker kommune i henhold til gjeldende delegasjonsinstruks.