Hovedutvalget behandlet 3. april forslaget til endring av reguleringsplanen for Granittlia og vedtok at planen skulle legges ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 24. mai.

Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia ble behandlet etter plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 i Hovedutvalget for sentraladministrasjon og tekniske tjenester (H1) 03.04.2018 og vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Saksdokumenter:

Saksframlegg med vedtak 

Vedlegg til saksframlegg:

Tidligere behandling av saken:

• Politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte

Uttalelse til planforslaget

Eventuelle merknader må sendes innen 24. mai 2018 til:

Nedre Eiker kommune
Virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Eller :

Vennligst betegn uttalelse med : 'Merknad til forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia'

Videre behandling etter offentlig ettersyn

Etter endt offentlig ettersyn er neste steg sluttbehandling og vedtak av reguleringsplanen.
Avhengig av antall og innhold i merknadene kan disse ta noe tid å avklare (ofte flere måneder).
I kunngjøring av vedtak av reguleringsplanen vil det opplyses om klagemulighet og -frist.