Hovedutvalget behandlet forslaget 12. desember og vedtok at planen legges ut til høring og offentlig ettersyn, med merknadsfrist 21. februar 2018.

Saksdokumenter :

Saksframlegg med vedtak 

Vedlegg til saksframlegg:

Uttalelse til planforslaget

Eventuelle merknader må sendes innen 21.02.2018 til:

Nedre Eiker kommune
Virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Eller :

Vennligst betegn uttalelse med: 'Merknad til forslag til reguleringsplan for flomsikring av Mjøndalen sentrum'

Videre behandling etter offentlig ettersyn

Etter endt offentlig ettersyn er neste steg sluttbehandling og vedtak av reguleringsplanen.
Avhengig av antall og innhold i merknadene kan disse ta noe tid å avklare (ofte flere måneder).
I kunngjøring av vedtak av reguleringsplanen vil det opplyses om klagemulighet og -frist.