Hovedutvalget vedtok offentlig ettersyn og høring, etter behandlingen av forslaget til områdereguleringen 11. oktober. Frist for merknader er 8. januar 2018.

Forslag til områderegulering for Mjøndalen sentrum ble behandlet etter plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-11 i Hovedutvalget for sentraladministrasjon og tekniske tjenester (H1) 11.10.2017 og vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Saksdokumenter:

Saksframlegg med vedtak 

Vedlegg til saksframlegg:

Tidligere behandling av saken:

Fastsettelse av planprogram

Uttalelse til planforslaget

Eventuelle merknader må sendes innen 08. januar 2018 til:

Nedre Eiker kommune
Virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Eller :

Vennligst betegn uttalelse med: 'Merknad til forslag til områderegulering, Mjøndalen sentrum'

Videre behandling etter offentlig ettersyn

Etter endt offentlig ettersyn er neste steg sluttbehandling og vedtak av reguleringsplanen.
Avhengig av antall og innhold i merknadene kan disse ta noe tid å avklare (ofte flere måneder).
I kunngjøring av vedtak av reguleringsplanen vil det opplyses om klagemulighet og -frist.