Endringen av planen ble vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn etter behandling i Hovedutvalget 31. oktober. Frist for merknader er 21.12.2018

Forslag til reguleringsplan for endring av Trollhullet ble behandlet etter plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-11 i Hovedutvalget for sentraladministrasjon og tekniske tjenester (H1) 31.10.18 og vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Saksdokumenter :

Saksframlegg med vedtak

Vedlegg til saksframlegg:

Tidligere behandlinger:

Referat fra oppstartsmøte 

Uttalelse til planforslaget

Eventuelle merknader må sendes innen 21. desember 2018 til:

Nedre Eiker kommune
Virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Eller :

Vennligst betegn uttalelse med : 'Merknad til forslag til reguleringsplan for endring av Trollhullet'

Videre behandling etter offentlig ettersyn

Etter endt offentlig ettersyn er neste steg sluttbehandling og vedtak av reguleringsplanen.
Avhengig av antall og innhold i merknadene kan disse ta noe tid å avklare (ofte flere måneder).
I kunngjøring av vedtak av reguleringsplanen vil det opplyses om klagemulighet og -frist.