Etter behandling i Hovedutvalget 26 september ble forslag til reguleringsplan for Solberg idrettspark vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 19. november 2018

Forslag til reguleringsplan for Solberg idrettspark ble behandlet etter plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-11 i Hovedutvalget for sentraladministrasjon og tekniske tjenester (H1) 26.09.2018 og vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Hensikten med planarbeidet er å få til et nytt klubbhus til Solberg Sportsklubb, hall for innendørs isflate og sentrumsbebyggelse i tråd med kommuneplanens arealdel. Planen vil legge til rette for både boliger og lokale arbeidsplasser.

Saksdokumenter :

Uttalelse til planforslaget

Eventuelle merknader må sendes innen mandag 19. november 2018 til:

Nedre Eiker kommune
Virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Eller :

Vennligst betegn uttalelse med : 'Merknad til forslag til reguleringsplan for Solberg idrettspark'

Videre behandling etter offentlig ettersyn

Etter endt offentlig ettersyn er neste steg sluttbehandling og vedtak av reguleringsplanen.
Avhengig av antall og innhold i merknadene kan disse ta noe tid å avklare (ofte flere måneder).
I kunngjøring av vedtak av reguleringsplanen vil det opplyses om klagemulighet og -frist.