Som vedtatt i Kommunestyrets møte 20. februar, legges forslag til utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 7. april 2019.

Jf. plan- og bygningsloven § 17-4 annet ledd, legges forslag til utbyggingsavtale for "Ny hovedadkomst Åsen" ut til offentlig ettersyn. Avtalen skal sikre gjennomføring av ny hovedatkomst til Åsen og regulere partenes bidrag til gjennomføring, jf. plan- og bygningsloven § 17-3 tredje og fjerde ledd.

Bakgrunn

Gjennomføring og utbygging av boligområdene i Åsen er avhengig av at kommunal infrastruktur er bygd ut i en størrelse og omfang som kan betjene både eksisterende og nye områder. Inngåelse av utbyggingsavtale for ny hovedatkomst er et sentralt punkt i å klargjøre områdene for utbygging og for gjennomføring av reguleringsplanen ny «Hovedatkomst Åsen». Reguleringsplanen har som hensikt å legge til rette for ny hovedatkomst med god vegstandard til boligområdene i Åsen, og legge til rette for utbygging av områder i Åsen avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanen.

Saksdokumenter :

Saksframlegg

Vedtak i kommunestyret

Vedlegg til saksframlegg:

Uttalelse til forslaget til utbyggingsavtale

Eventuelle merknader må sendes innen 7. april 2019 til:

Nedre Eiker kommune
Virksomhet Samfunnsutvikling 
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Eller :

Vennligst betegn uttalelse med : 'Merknad til forslag til utbyggingsavtale for reguleringsplan "Ny hovedadkomst Åsen"

Videre behandling etter offentlig ettersyn

Dersom det ikke foreligger merknader etter fristens utløp vil Nedre Eiker kommune inngå avtale med Utbyggingsselskapene i Åsen i henhold til vedlagte avtale i denne saken. Vedtatt utbyggingsavtale kunngjøres.