I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsler kommunen påny igangsatt arbeid med endring av reguleringsplan for 'Solløs' i Mjøndalen. Brev til beboere i planområdet ble sent ut allerede i september 2016. Arbeidet er nå kommet noe videre.

Formål

Dette varselet har som formål å opplyse allmennheten (i tråd med forvaltningslovens §16) om planarbeidet, slik at de kan fremme merknader/innspill. Frist for merknader er 5. april d.å.

Bakgrunn for endring

Det er flere grunner til at det foreslås endring i denne reguleringsplanen vedtatt i 1980:

 • kommunen har mottatt forespørsel om endring av arealformål fra Landbruk-, Natur- og Friluftsformål (LNF) til Boligbebyggelse. Dette gjelder en eiendom som er i bruk til Boligformål og byggetillatelse gitt på 1960-tallet.
 • tilsvarende endringer (fra LNF til Boligformål) er tidligere gjort i kommuneplanen for tilstøtende eiendommer, slik at det er avvik fra reguleringsplan. Som for ovennevnte eiendom er byggetillatelser til boliger er gitt også for disse eiendommene.
 • dispensasjoner er gitt for bygging i friområde, men arealformål i reguleringsplan er uendret. Dette gjør at det ikke er samsvar mellom regulert arealformål og faktisk arealbruk.
 • flere steder er det små avvik mellom eiendomsgrenser og arealformålsgrenser, slik at deler av eiendommer omfatter areal ikke regulert til Boligbebyggelse. Disse avvikene vurderes ikke å være av planmessig betydning, men utgjør hinder for lovlig arealbruk.
 • det er behov for å lage 2-3m bred flomveg gjennom planområdet; fra dyrket mark vest for Såsengata til Hagatjernveien (og videre). Dette kan løses ved å bruke sammenhengende areal allerede regulert til friområde/grønnstruktur.

Mål for endring

 • Målene for endringen er å løse problemstillingene nevnt ovenfor; dvs.:
 • vurdere endring av ovennevnte eiendom fra Landbruk-, Natur- og Friluftsformål (LNF) til Boligbebyggelse.
 • samordne arealformål i reguleringsplan med gjeldende kommuneplan / dispensasjoner.
 • vurdere justering av grenser for arealformål tilpasset eiendomsgrenser/opparbeidet bruk

Kort om reguleringsplan; dens virkning og mulighet for endring

En vedtatt reguleringsplan består av to deler (plankart og planbestemmelser) og er juridisk bindende. Det vil si at arealbruk i strid med reguleringsplan ikke er lovlig.

Etter plan- og bygningslovens § 12-14 kan reguleringsplan endres på en av to måter; 'vanlig' endring (dvs. samme prosess som å utarbeide ny reguleringsplan), eller 'mindre' endring i reguleringsplan. Sistnevnte skal være av bagatellmessig art og ikke være av nevneverdig betydning for parter/interesser og krever mindre medvirkning.

Problemstillingene som søkes løst i denne saken vurderes ikke å være 'mindre', slik at endringen må følge 'vanlig' reguleringsprosess.

Om varselet

Dette varselet viser:

 • a) Planområdet: dvs. hvilket område som vurderes omfattet av ny detaljregulering
 • b) Endringer; dvs. hvilke endringer som vurderes (dette kan endres noe i planarbeidet)

a) Planområdet:

Planområdet er tenkt lik grensen for gjeldende reguleringsplan for MJ 14 Solløs. Denne vises i vedlegg 1. Det gjøres oppmerksom på at det i videre arbeid med reguleringsplanen kan bli foretatt mindre justeringer i planområdets avgrensning.

Utdrag fra digital kartbase: Omriss av reguleringsplan for MJ 14 Solløs

Kopi av original reguleringsplan for MJ 14 Solløs, vedtatt 17.12.1980

b) Endringer

Dette kartet viser områder hvor (til nå) arealformål vurderes endret. (Områdene er med vilje vist litt grove/unøyaktige. Mer detaljering vil foreligge når endelig forslag til planendring fremmes). I det videre planarbeidet kan flere tema tas inn/ut avhengig av innspill og merknader. 

 • Gule felt = områder/eiendommer som vurderes omgjort til Boligbebyggelse
 • Hvite felt = gateparti regulert til Gang- og sykkelveg omgjort til Veg
 • Røde felt = områder som vurderes tatt ut av planen (da de ingår i nyere reguleringsplan)
 • Grøn linje = regulerte friområder som vurderes benyttet som flomveg
 • Svart linje = regulert gangveg hvor bredde/trasé vurderes justert i østre ende

I tillegg vil det vurderes det allmenn justering av formålsgrenser til eiendomsgrenser der dette er formålstjenlig.

Merknader

Merknader eller innspill til dette varselet kan rettes til:

Nedre Eiker kommune v/ Samfunnsutvikling
Postboks 399, 3051 Mjøndalen
eller e-post:

Vennligst betegn uttalelser:
'Merknad til varsel om endring i reguleringsplan for: MJ 14 Solløs

Frist: fredag 05. april 2017

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Videre behandling

En detaljregulering behandles i tre steg:

 • 1. Oppstart og varsling
 • 2. Politisk 1.gangsbehandling og høring
 • 3. Politisk 2.gangsbehandling/vedtak og kunngjøring

Planen er nå ved det første steget, planarbeidet er startet opp og naboer/berørte parter varsles. Eventuelle merknader vil vurderes i videre planarbeid og opptegning av plandokumentene (plankart med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse).

Når plandokumentene er utarbeidet fremmes de for politisk 1.gangsbehandling. Merknader til varselet vil da kommenteres i saksframlegget. Politikerne vurderer da om forslaget skal legges ut til høring. Alle naboer og berørte parter får da planforslaget tilsendt, samt at det legges ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulighet for å uttale seg til planforslaget.

Til slutt fremmes saken til 2.gangsbehandling. Uttalelser til høringen vil da vurderes i saksframlegget. Politikerne vurderer da om de skal vedta planforslaget. Dersom vedtatt blir dette bindende. Vedtaket vil da allment kunngjøres samt at alle naboer og berørte parter vil igjen få vedtatt plan tilsendt. Vedtak av (endring av) reguleringsplan er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og gir klagerett.