I samsvar med plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8, varsles det herved at det skal settes i gang arbeid med privat detaljreguleringsplan for Vinnes Nordre del Il, gnr/bnr: 48/8. Frist for innspill 20. april.

Avgrensning av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt. Planavgrensningen omfatter også tilliggende veiarealer gbnr 48/167, Gamle Riksvei, samt tilliggende naboarealer: 48/149, 151, 152, 153, 154, 155 og 156. Eksisterende boliger er med slik at man oppnår en helhetlig plan for området. Det opplyses om at det kan gjøres mindre justeringere av planavgrensningen i løpet av prosessen.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av eneboliger eller rekkehus, samt lekearealer og felles/privat atkomst.

Forslagstiller og planlegger 

Tiltakshaver er Sameiet Hoff.
Forslagstiller for utarbeidelse av planforslaget er Halvorsen & Reine AS, Sivilarkitekter MNAL.

Beskrivelse

Eiendommen er i dag uregulert, men er i gjeldende kommuneplan avsatt som framtidig boligområde, med en utnyttelsesgrad på 35% BYA. Planer for eiendommen skal være i tråd med dette, og det skal vurderes om området skal bebygges med konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus, kjedete eneboliger, 4-mannsboliger o.l) eller frittliggende småhusbebyggelse (eneboliger og tomannsboliger).
Det er avholdt oppstartsmøte, og referat er vedlagt nedenfor. Varsel om oppstart er også politisk behandlet, og Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester har vedtatt rådene gitt i oppstartsmøtet, og anbefalt at planarbeidet fortsetter.

Referat fra oppstartsmøte 

Behov for konsekvensutredning

Tiltaket er vurdert ihht plan- og bygningslovens kapittel 4 «Generelle utredningskrav» §4-1 Planprogram og §4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.
Da tiltaket er i tråd med overordnede planer, og tiltaket ikke antas å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, er planen vurdert ikke til å utløse krav om konsekvensutredning.

Spørsmål og informasjon

For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til: Halvorsen & Reine AS, sivilarkitekter MNAL, v/ Aina Lian, Hotvetalleen 11, 3018 Drammen, Tlf. 32215290, e-post lian@heras.no.

Innspill, innsending og frist

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til: Halvorsen & Reine AS, sivilarkitekter MNAL, v/ Aina Lian, Hotvetalleen 11, 3018 Drammen, Tlf. 32215290, e-post lian@heras.no.

For at innspill skal kunne vurderes tidlig i planarbeidet må de sendes innen 20.04.2018