Nedre Eiker kommune varsler med dette at det er startet arbeid med detaljregulering av arealer i Korvaldveien for anlegg for gående og syklende. Frist for merknader er 11. mai

Korvaldveien

På vegne av Nedre Eiker kommune varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8 om oppstart av arbeid med detaljregulering for anlegg for gående og syklende i Korvaldveien i Nedre Eiker. Det kan bli foretatt mindre justeringer i grensen for varslet arbeidsområde. Berørte naboer og grunneiere varsles direkte.

I kommuneplanen vedtatt 07.10.2015 er området er avsatt til boligbebyggelse.

Hensikten med planarbeidet er å utbedre Korvaldveien for gående og syklende. Arealformål som foreslås er:
a) Samferdselsformål
b) Boligbebyggelse

Planen vurderes å ikke utløse krav til planprogram eller konsekvensutredning.

Mer informasjon om planarbeidet kan du lese om i planinitiativet.

Merknader til det igangsatte planarbeidet sendes til Nedre Eiker kommune:
Nedre Eiker kommune, Virksomhet Samfunnsutvikling,
Postboks 399, 3051 Mjøndalen

Har du spørsmål om planarbeidet kan du ta kontakt med:
Linnea Hellström, arealplanlegger i Nedre Eiker kommune
Tlf: 32232630
e-post:

Fristen for merknader er utvidet til 11. mai 2019. Opprinnelig frist: 24.04.
Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.