På vegne av Pilares Eiendom AS varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering for Gamle Vinnesgata. Frist for merknader er 28.01.2019

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det på vegne av Pilares Eiendom AS om oppstart av arbeid med detaljregulering for Gamle Vinnesgata i Nedre Eiker. Det kan bli foretatt mindre justeringer i grensen for varslet arbeidsområde. Berørte naboer og grunneiere varsles direkte.

I kommuneplanen vedtatt 07.10.2015 er området er avsatt til boligbebyggelse og faresone for høyspenningsanlegg og flom.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av eksisterende boligområde ved etablering av tomannsboliger med tilhørende uteoppholdsarealer og parkering. Det planlegges etablering av 4 tomannsboliger i to etasjer, samt fradeling av tomten til 4 nye eiendommer.

Arealformål som foreslås er: 

  • a) Konsentrert småhusbebyggelse
  • b) Kjøreveg
  • c) Parkeringsplasser
  • d) Turveg
  • e) Vegetasjonsskjerm
  • f) Faresone høyspentanlegg
  • f) Faresone for flom i sidevassdrag

Planen vurderes å ikke utløse krav til planprogram eller konsekvensutredning.

Merknader til det igangsatte planarbeidet 

kan rettes til:
Halvorsen & Reine AS v/ Birgitta Norrud
Hotvetalléen 11, 3018 Drammen
Tlf: 32 21 52 90
e-post:

Frist for merknader: 28.01.2019

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Varsel om forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til §17 i plan- og bygningsloven av 2008 kan det i tilknytning til detaljregulering inngås forhandlinger om utbyggingsavtale. Utbyggingsavtalen gjelder gjennomføring av planen og omfatter bl.a. trafikkareal og teknisk infrastruktur.

Merknader til forhandling om utbyggingsavtale sendes til:
Nedre Eiker kommune, Virksomhet Samfunnsutvikling,
Postboks 399, 3051 Mjøndalen
epost:

Frist for merknader: 28.01.2019

Dokumenter i saken: