På vegne av Steinberg Handelseiendom AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8 om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for ovennevnte område

Planområdet omfatter del av eiendommen g/bnr. 25/1 samt del av Steinbergveien. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli foretatt mindre justeringer i planavgrensningen.

I kommuneplanen vedtatt 07.10.2015 er området avsatt til LNF-område (landbruk, natur, friluftsliv).

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av en dagligvarebutikk på Steinberg med den infrastruktur, bygningsmasse osv. som kreves i den forbindelse.

Dokumenter i saken:

Det antas at følgende arealformål kan bli aktuelle:
- Byggeområde forretning
- Veg, gang-/ sykkelveg, annen veggrunn
- Naturområde – grønnstruktur
- Vegetasjonsskjerm

l henhold til Plan- og bygningslovens § 4-2 utarbeides det planprogram til konsekvensutredning for planarbeidet. Denne redegjør bl.a. for planprosess, medvirkning, frister, behov for utredninger, virkninger og evt. avbøtende tiltak. 

Merknader til det igangsatte planarbeidet kan rettes til:

Arkitektgruppen Drammen AS
v/ Svein Arne Lerkelund
Torgeir Vraas plass 6
3044 Drammen

Tlf.: 32 26 55 80
e-post:

Frist for merknader: 16. august 2018

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.