På vegne av Gamle Riksvei 237 AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §§12-8 og 12-9 om oppstart av områderegulering og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Nybruveien næringspark i Nedre Eiker. Frist for merknad: 5. desember d.å.

Planområde

Planområdet omfatter eiendommene gbnr. 42/108 Gamle Riksvei 237, gbnr. 42/495 Nybruveien 7A, gbnr. 42/494 Nybruveien 7b, gbnr. 42/127 Nybruveien 5, gbnr. 42/537 Nybruveien 3A og B, gbnr. 42/131 Gamle Riksvei 211 og Nybruveien 13, gbnr. 42/129 Nybruveien 11 A, gbnr. 42/540, gbnr. 42/117 Gamle Riksvei 227, gbnr. 42/112 Gamle Riksvei 229A og 231, gbnr. 42/106 Gamle Riksvei 233, gbnr. 42/75 Gamle Riksvei 235 og tilhørende veier/trafikksystem.

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli foretatt mindre justeringer. Berørte naboer og grunneiere varsles direkte.

I kommuneplanen vedtatt 07.10.2015 er området er avsatt til næringsbebyggelse og forretninger.

Hensikt og formål

Hensikten med planarbeidet er å få utarbeidet en overordnet områdeplan for flere nærings- og forretningseiendommer i Nybruveien og Gamle Riksvei. Området er innenfor hensynssone H-810 som medfører krav til felles planlegging før gjennomføring av tiltak. I denne sammenheng må det også ses på atkomster til området og tilgrensende trafikkarealer.

l henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 utarbeides det planprogram til oppstart av planarbeidet som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Spørsmål eller merknader

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Nedre Eiker kommune v/Ole Christian Øvrebø, tlf.: 32 23 26 59, eller epost:

Merknader til det igangsatte planarbeidet og planprogram kan rettes til:

Ingeniørservice AS v/ Veronika Valbø
Broen 5D, 3170 Sem
Tlf: 41471374
e-post:

Frist: 05.12.2017

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.