Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for formål boliger som blokkbebyggelse i kombinasjon med eksisterende vedtatte formål. Området som søkes endret er en mindre del av gjeldende plan. Merknader til Make arkitekter AS innen 21. august.

På vegne av Mjøndalen Idrettsforening (MIF) varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8 om oppstart av arbeid endring av reguleringsplan for Mjøndalen Stadion i Nedre Eiker med plan ID 20120006. Området som søkes endret er en mindre del av gjeldende plan som omfatter eiendommene Stadiongata 7 med g.nr 13 og bnr 520, 523. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli foretatt mindre justeringer. Berørte naboer og grunneiere varsles direkte.

Vedlegg til saken:

I kommuneplanen vedtatt 07.10.2015 er området avsatt til idrettsanlegg.
I gjeldende reguleringsplan så har området følgende formål; Idrettsstadion, kontor og tjenesteyting.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for formål boliger som blokkbebyggelse i kombinasjon med eksisterende vedtatte formål.

Arealformål som foreslås er; (§ 12-5.1 bebyggelse og anlegg)

  • 1) Arealer for boligbebyggelse
  • 2) Idrettsstadion, kontor og tjenesteyting

Planen vurderes å utløse krav om konsekvensutredning men da uten planprogram til planarbeidet. Krav om konsekvensutredning knytter seg kun til del av plan som nå søkes endret og da i forhold til vurdering konsekvensene av tilføyelsen boligformål til gjeldende formål.

Merknader til det igangsatte planarbeidet kan rettes til:

Make Arkitekter AS v/ Hans Bernhard Biserød
Maridalsveien 10, 0178 Oslo
Tlf: 22 99 33 40
e-post:
Frist: 21.08.2016

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.