På vegne av Vestaksen Mjøndalen Stadion AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8 om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Vikkolljordet. Frist for merknader er 13. september 2018.

Planområdet omfatter eiendommene Viken Søndre, Vikkollveien 25, g/bnr. 14/1, 14/16 og Snipa, g/bnr. 15/4, Vikkollveien 26, g/bnr. 14/11, mfl. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli foretatt mindre justeringer. Berørte naboer og grunneiere varsles direkte.

I kommuneplanen vedtatt 07.10.2015 er området er avsatt til LNFR-område.

Hensikten med planarbeidet er å avklare og konkretisere overordnede rammebetingelser for utvikling av planområdet. Området ønskes utviklet til et boligområde med fokus på dyrking og matproduksjon, som også inneholder fellesarealer, barnehage, næringsarealer og evt. en barneskole.

Arealformål som foreslås er:

  • a) Boligbebyggelse
  • b) Næringsformål
  • c) LNFR-område – landbruk
  • d) Offentlig/ privat tjenesteyting
  • e) Veiformål
  • f) Grøntareal

Dokumenter i saken:

l henhold til plan- og bygningslovens §4-2 er det utarbeidet planprogram med konsekvensutredning for planarbeidet. Dette redegjør bl.a. for planprosess, medvirkning, frister, behov for utredninger, virkninger og evt. avbøtende tiltak. 

Merknader til det igangsatte planarbeidet og planprogram kan rettes til:

DARK arkitekter AS, v/ Line Hellum Fomenko
Drammensveien 130, 0277 Oslo
Tlf: 48 07 51 51
e-post:

Frist: 13.09.2018
Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.