Det varsles med dette om at planområdet utvides med hensikt å innbefatte områder for nødvendig flomsikring. Frist for merknader er 19. desember 2018

I henhold til plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr § 12-3, varsles det at planområdet for igangsatt privat detaljregulering for gbnr 45/1471, 48/1471, 45/1471, 45/1493, 46/139, 45/1619, med tilliggende areal (del av 45/1, 46/140 og vegareal) utvides.

Eiendommer som omfattes av utvidelsen gjelder gnr/bnr
45/1, 1297, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406 og
46/1, 2, 18, 44, 45, 61, 82, 82, 98, 105, 106, 139, 140, 141.
Hele planområdet har et samlet areal på ca 60 da.

Hensikten med utvidelsen er å innbefatte områder for nødvendige flomsikringstiltak i planen. Tiltakene skal ivareta 200 år flom og sikre flomutsatte eiendommer innenfor planområdet, mot skade. Utvidelsen er skravert i kartusnittet under.

Planarbeidet vurderes ikke å utløse krav til konsekvensutredning.

Synspunkter, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet skal sendes innen 19.12.2018, skriftlig til: Arkitektkontoret Nils Tveit AS, Havnegata 2, 3040 Drammen, tlf: +47 32210990, e-post: .