Kommunen har fattet vedtak om endring av reguleringsplan for Langløkka nord.

Denne endringen består hovedsaklig av tilpasning av arealformålsgrenser til eiendomsgrenser. Videre er både plankart og planbestemmelser oppdatert i tråd med kommuneplanen.

Dokumenter i saken:

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningsloven §29. Frist for klage er 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Eventuell klage stiles til Nedre Eiker kommune, Postboks 399, 3051 Mjøndalen, evt. epost: .