Planen ble vedtatt av kommunestyremøtet 26. september. Frist for klage er 30. oktober 2018

I henhold til § 12-12 i plan- og bygningsloven kunngjøres det at reguleringsplan for Granittlia (utvalgssak nr. 59/18) ble vedtatt i kommunestyrets møte 26.09.2018.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12. Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring, jfr. forvaltningslovens kapittel VI.

Krav om erstatning i henhold til §15-3 eller krav om innløsning etter §15-2 i plan og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter vedtak av reguleringsplan er kunngjort.

Planforslaget kan ses i saksdokumentene nedenfor.

Saksdokumenter:

Saksframlegg med vedtak

Vedlegg til saksframlegg:

Tidligere saksbehandling og vedtak i saken:

Eventuell klage må sendes innen 30.10.2018 til:

Nedre Eiker kommune,
virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan,
Postboks 399, 3051 Mjøndalen
eller
.