Kommunestyret vedtok 25. april reguleringsplan for Herstrøm Næringspark. Klagefristen er 3 uker.

I henhold til § 12-12 i plan- og bygningsloven kunngjøres det at reguleringsplan for Herstrøm næringspark (utvalgssak nr. 18/18) ble vedtatt i kommunestyrets møte 25.04.2018.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12. Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring, jfr. forvaltningslovens kapittel VI.

Krav om erstatning i henhold til §15-3 eller krav om innløsning etter §15-2 i plan- og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter vedtak av reguleringsplan er kunngjort.

Planforslaget kan ses i saksdokumentene nedenfor.

Saksdokumenter:

Saksframlegg med vedtak 

Vedlegg til saksframlegg:

Tidligere saksbehandling og vedtak i saken:

Eventuell klage må sendes innen 3 uker fra kunngjøringen er mottatt til:

Nedre Eiker kommune,
virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan,
Postboks 399, 3051 Mjøndalen
eller