Reguleringsplan for Liebakk ble vedtatt i kommunestyrets møte 14.06.2017

I henhold til § 12-12 i plan- og bygningsloven kunngjøres det at reguleringsplan for Liebakk (utvalgssak nr. 48/17) ble vedtatt i kommunestyrets møte 14.06.2017. Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§1-9 og 12-12. Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring, jfr. Forvaltingslovens kapittel VI. Krav om erstatning i henhold til §15-3 i Plan- og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter vedtak av reguleringsplan er kunngjort. 

Planforlaget kan ses i saksdokumentene nedenfor:

Vedlegg til saksfremlegg:

Tidligere saksbehandling og vedtak i saken:

Eventuell klage må sendes innen 4. august til:

Nedre Eiker kommune,
virksomhet Samfunnsutvikling v/ Arealplan,
Postboks 399, 3051 Mjøndalen
eller