I henhold til § 12-12 i plan- og bygningsloven kunngjøres det at reguleringsplan for Mikkelsbråten (utvalgssak nr. 47/17) ble vedtatt i kommunestyrets møte 14.06.2017

Vedtak i Kommunestyret - 14.06.2017:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering for Mikkelsbråten med plankart og planbestemmelser begge datert 07.04.2017.

Begrunnelse for dette er at planforslaget er tilfredsstillende utredet, i tråd med kommune-planen og råd fra oppstartsmøtet. Innkomne merknader er hensyntatt og planen er så langt som mulig omarbeidet i henhold til disse. Videre vurderes planforslaget å bidra til helhetlig utvikling av Hovjordet med blandet boligbebyggelse, muliggjøring av liten lokalforretning samt å forbedre anlegg for myke trafikanter og busstrafikk.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12. Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring, jfr. Forvaltningslovens kapittel VI.

Krav om erstatning i henhold til §15-3 eller krav om innløsning etter §15-2 i Plan og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter vedtak av reguleringsplan er kunngjort.

Planforslaget kan ses i saksdokumentene nedenfor.

Saksdokumenter :

Saksframlegg med vedtak 

Vedlegg til saksframlegg:

Tidligere saksbehandling og vedtak i saken:

Eventuell klage må sendes innen 4. august 2017:

Nedre Eiker kommune,
virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan,
Postboks 399, 3051 Mjøndalen
eller