Reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet ble vedtatt i kommunestyrets møte 14. juni 2017. Klagefrist 4. august.

I henhold til § 12-12 i plan- og bygningsloven kunngjøres det at reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet (utvalgssak nr. 49/17) ble vedtatt i kommunestyrets møte 14.06.2017.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§1-9 og 12-12. Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring, jfr. Forvaltingslovens kapittel VI. Krav om erstatning i henhold til §15-2 i plan- og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter vedtak av reguleringsplan er kunngjort. 

Planforslaget kan ses i saksdokumentene nedenfor:

Vedlegg til saksfremlegg:

Tidligere saksbehandling og vedtak i saken:

Eventuell klage må sendes innen 4. august til:

Nedre Eiker kommune,
virksomhet Samfunnsutvikling v/ Arealplan,
Postboks 399, 3051 Mjøndalen
eller