I henhold til § 12-12 i plan- og bygningsloven kunngjøres det at reguleringsplan for Strandveien 7- 11 (utvalgssak nr. 114/17) ble vedtatt i kommunestyrets møte 13.12.2017.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12. Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring, jfr. Forvaltningslovens kapittel VI. Krav om erstatning i henhold til §15-3 eller krav om innløsning etter §15-2 i Plan og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter vedtak av reguleringsplan er kunngjort.

Planforslaget kan ses i saksdokumentene nedenfor.

Saksdokumenter:

Saksframlegg med vedtak 

Vedlegg til saksframlegg:

1. Plankart
2. Planbestemmelser 
3. Planbeskrivelse

Tidligere saksbehandling og vedtak i saken:
1. gangsbehandling

Eventuell klage må sendes innen 22. januar 2018 til:

Nedre Eiker kommune,
virksomhet Samfunnsutvikling v/Arealplan,
Postboks 399, 3051 Mjøndalen

Eller: