Reguleringsplanen ble vedtatt 31. oktober i Kommunestyremøte. Frist for klage er 3. desember 2018.

I henhold til § 12-12 i plan- og bygningsloven kunngjøres det at reguleringsplan for Veiavangen ungdomsskole og flerbrukshall (utvalgssak nr. 72/18) ble vedtatt i kommunestyrets møte 31.10.2018.

Dokumenter i saken:

Vedlegg:

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12. Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring, jfr. forvaltningslovens kapittel VI.

Krav om erstatning i henhold til §15-3 eller krav om innløsning etter §15-2 i plan og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter vedtak av reguleringsplan er kunngjort.Planforslaget kan ses i saksdokumentene nedenfor