Fredag la rådmannen frem budsjettet for 2017 med tilhørende økonomiplan. Her varsler han at den økonomiske situasjonen er meget utfordrende. Innføring av eiendomsskatt er foreslått som det viktigste grepet for å øke kommunens inntekter.

Her kan du laste ned Grunnlagsdokument II (budsjett og økonomiplan) for 2017 til 2020.

I budsjettet, som totalt er på 1,7 milliarder kroner, foreslår rådmannen kutt i en rekke ikke-lovpålagte tjenester i 2017. Blant kuttforslagene er redusert vedlikehold av park- og grøntanlegg, slutt på brøyting av private veier, slukking av gatelys fra mai til september og å legge ned tilbudet om åpen hall rett etter skoletid i Mjøndalshallen og Solberg sport og kultursenter.

For å øke inntektene har rådmannen lagt inn inntekt fra eiendomsskatt fra 2018. Det er foreløpig ikke gjort noen grundig utredning for Nedre Eiker, men basert på tall fra andre kommuner anslår rådmannen at eiendomsskatt vil gi kommunen mellom 35 og 50 millioner kroner i økte inntekter. Det vil bli lagt frem en egen sak om eiendomsskatt i første kvartal 2017 dersom kommunestyret vedtar innføring i forbindelse med budsjettbehandlingen.

– Det vil kreve noen tøffe grep for å få bygget opp en økonomisk bærekraftig kommune, sier rådmann Truls Hvitstein, som la frem sitt første budsjett som rådmann i Nedre Eiker kommune sammen med økonomisjef Liv B. Østberg.

Reduksjonen i ikke-lovpålagte tjenester vil for øvrig føre til noen færre årsverk i kommunen, men dette forventes løst ved naturlig avgang.

Skyver på investeringene

Kommunen står ovenfor betydelige investeringsbehov de nærmeste årene for å møte etterspørselen etter tjenester som innbyggerne har krav på. For å få budsjettet for 2017 i havn, er imidlertid en rekke investeringer skjøvet frem i tid. Innføring av eiendomsskatt er en viktig forutsetning for at investeringer som er planlagt fra 2018 skal kunne gjennomføres.

Ut av ROBEK

Kommunen ble meldt inn i ROBEK for tredje gang etter ett stort underskudd i 2013. Akkumulert underskudd pr. 1. januar 2016 er ca. 52 millioner kroner. Dette må nedbetales før kommunen kan bli meldt ut av ROBEK-listen. Økonomiplanen legger opp til at kommunen skal være ute av ROBEK ved regnskapsavslutning 2019 og med virkning fra juni 2020.

Den videre behandlingen

Budsjettet og økonomiplanen skal nå til politisk behandling:

Gebyrsatsene (brukerbetaling) for 2017

I de nevnte møtene vil også gebyrssatsene bli behandlet. Forslagene til nye gebyrsatser finnes i sakspapirene til møtene:

NB! Du må åpne selve møteinnkallingen for å få frem alle sakspapirene.