I dag la rådmannen frem budsjettet for 2018 med tilhørende økonomiplan for 2019-2021. Den økonomiske situasjonen for Nedre Eiker kommune har de senere årene vært meget utfordrende og er det fortsatt. Kommunen ligger svært lavt på frie inntekter. For årene 2017-2019 får kommunen et ekstra tilskudd i rammetilskuddet på 5,5 millioner kroner til bruk i prosessen med sammenslåingen med Drammen og Svelvik i 2020.

Rådmann og økonomisjef legger frem budsjett 2018

Her kan du laste ned Grunnlagsdokument II (budsjett og økonomiplan) for 2018 til 2021.

I driftsbudsjettet, som totalt er på 1,7 milliarder kroner, foreslår rådmannen kutt i noen ikke-lovpålagte tjenester i 2018, men ikke i det omfang som er foreslått tidligere år. Budsjett 2018 er saldert med et positivt netto driftsresultat på 11,1 millioner kroner i 2018. Dog burde dette tallet vært ca. 28 millioner kroner om handlingsreglene for ny kommune og statlig norm skulle vært oppfylt.

– Likevel vil det kreve noen grep for å greie å drive kommunen økonomisk forsvarlig i de to årene som gjenstår som egen kommune, sier rådmann Truls Hvitstein, som la frem Nedre Eikers nest siste budsjett sammen med økonomisjef Liv B. Østberg.

Skyver på investeringene

Kommunen står overfor betydelige investeringsbehov i de nærmeste årene for å møte etterspørselen av tjenester som innbyggerne har krav på. Dette gjelder bl.a. nytt sykehjem, skoler og barnehager, renseanlegg og infrastruktur. I stor grad er dette investeringer som planlegges gjennomført i den nye storkommunen, men penger til planlegging er satt av i årene 2018 og 2019. Tallene for investeringer i 2020 og 2021 er på dette stadium kun en skisse på hva som behøves.

Ut av ROBEK før sammenslåing

Ved behandling av regnskapet for året 2016 ble det satt av litt over 43 millioner kroner til disposisjonsfond. Det betyr at kommunen kan følge opprinnelig plan (2018 og 2019) for inndekking av underskudd og i tillegg ha ca. 6 millioner kroner igjen av disposisjonsfondet. Dette betyr at Nedre Eiker vil være ute av ROBEK-listen slik det er nedfelt i «Politisk plattform for ny kommune».

Dette forutsetter selvfølgelig av det ikke oppstår nye underskudd i 2017. Bruk av overskudd fra 2017 til inndekning av underskudd betyr også at det ikke er nødvendig med ytterligere innsparinger i 2018 og 2019 for å ha dekket inn underskuddet før ny kommune i 2020.

Den videre behandlingen

Budsjettet og økonomiplanen skal nå til politisk behandling:

Hovedutvalgene 15. november
Formannskapet 22. november
Kommunestyret 13. desember

Gebyrsatsene (brukerbetaling) for 2018

I de nevnte møtene vil også gebyrssatsene bli behandlet. Forslagene til nye gebyrsatser finnes i sakspapirene til møtene:

Hovedutvalg for sentraladministrasjonen og tekniske tjenester
Hovedutvalg for helse og velferd
Hovedutvalg for oppvekst og kultur

NB! Du må åpne selve møteinnkallingen for å få frem alle sakspapirene.