Målet med Bufdirs tilskuddsordning "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser" er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene/bydelene.

Tilskuddsordningen og søknadsprosessen for 2020 gjelder samlet for Nye Drammen dvs. nåværende Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommune.

Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.

Informasjon og søknadsskjema hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Formål

Tilskuddsordningen skal bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom. Tilskuddsordningen bidrar til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene.

Målgruppe

 • Barn og ungdom i alderen 10 til 20 år, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Hvem kan søke om midler?

 • Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.
 • Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen.

Hva gis det støtte til?

 • Tiltak/prosjekter som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser overfor målgruppen. Støtte gjennom tilskuddsordningen er i utgangspunktet begrenset til tre år og det er krav om en konkret plan for videreføring for tiltak som mottar støtte. Årsaken er at tilskuddsordningen er ment å stimulere til etablering og utvikling, snarere enn å gi driftstilskudd.
 • Investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom. Søknad om rene investeringstilskudd innvilges kun for ett år av gangen.


Rundskriv og veileder

Søkere må sette seg inn i Rundskriv 02/2020 "Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" og veileder til rundskrivet, fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

For hele utlysningsteksten samt alle skjemaer, se tilskuddsordningens nettside.

Søknadsskjema, frister og saksgang

 • Det er elektronisk søknadsprosedyre for tilskuddet og alle søkere skal bruke Bufdirs søknadsskjema på Altinn
 • Søknadsskjema blir tilgjengelig fra Bufdirs nettsider senest 22. november
 • Søknadsfrist til Bufdir: 13. desember 2019
 • Søknader som blir sendt inn etter fristen vil bli avvist
 • Etter søknadsfristens utløp mottar Nedre Eiker  kommune alle søknader som gjelder vår kommune, og foretar en vurdering og prioritering
 • Kommunens administrative vurdering og prioritering av søknadene legges frem for politisk behandling, og sendes deretter tilbake til Bufdir for endelig behandling

Spørsmål

Har du spørsmål kan du kontakte Ranveig van der Meij. Hun er kontaktperson for Nedre Eiker, Svelvik og Drammen.

Ranveig van der Meij, ved Senter for oppvekst
Telefon: 917 19 546
E-post: