Nedre Eiker Kommune har av Fylkesmannen i Buskerud fått tildelt prosjektmidler til tiltaket «Bli boende» ut 2019. Formålet med prosjektet er å bedre/bevare bo-evnen og hindre utkastelser.

Bli boendeTeamet i «Bli boende», fra venstre: Karoline Hafnor, Mads Aalborg, Tanmaya Bakke Jørgensen og Bjørn Thollefsen.

Teamet er nå på plass i nye kontorer i Industrigata 2. Her kan brukere og pårørende henvende seg hver torsdag mellom kl. 12 og 14 uten å måtte komme til NAV. Prosjektet har kommet godt i gang, men har fremdeles kapasitet til å hjelpe flere.

«Bli boende» har ellers kontorplasser på NAV og sitter sammen med rus- og boligteamet. 

Målgruppa er mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelutfordringer som har langvarige og sammensatte behov.

Per i dag er det rundt 20 brukere tilknyttet prosjektet, men teamet kan gi tilbud til 30-50 brukere. Da dette er et lavterskeltilbud, er det per nå ingen ventetid og man trenger ikke søke. Teamet jobber oppsøkende og tjenesten er ikke vedtaksfestet. Både brukere, pårørende og samarbeidspartnere kan henvende seg.

Teamet består av to heltidsansatte med høyskoleutdanning og to deltidsansatte med brukererfaring. Dette gir en unik dynamikk. Brukerne av tilbudet blir møtt på deres premisser og med felles språkforståelse og teamet og tilbudet har så langt blitt godt mottatt.

Teamet jobber recoveryorientert med fokus på at brukeren skal være sjef i eget liv og med utgangspunkt i hva brukeren ønsker. Brukerne motiveres til å få ting til selv. 

Det gis boveiledning og annen individuell oppfølging som motiverende samtaler og praktisk opplæring i forhold til å ivareta boligen og teamet kan også bistå i forhold til pårørendesamarbeid og samarbeid med andre hjelpeinstanser.

Ta gjerne kontakt med :  
Mads Aalborg: 94 85 87 48 eller
Karoline Hafnor: 94 85 42 47