Fordi Nedre Eiker er registrert i ROBEK må budsjett og økonomiplaner godkjennes av fylkesmannen. Kommunen har nå mottatt bekreftelse på at budsjett for 2017 og økonomiplan for perioden 2018–2020 er godkjent.

I vedtaket opplyser Fylkesmannen at det er positivt at kommunen tydeliggjør prinsipper for god økonomi. Fylkesmannen mener kommunens budsjettdokument gir en god beskrivelse av kommunens utfordringer og plan for perioden. At kommunen utvikler styringsindikatorer for de ulike rammeområdene ansees som svært positivt.

Etter fylkesmannens vurdering har kommunen følgende utfordringer:

  • Kommunen må prioritere nedbetaling av akkumulert underskudd etter vedtatt nedbetalingsplan og ikke opparbeide seg nye underskudd i henhold til departementets krav i forbindelse med forlenget inndekningstid. Det er viktig at kommunen følger plan for nedbetaling av akkumulert underskudd.
  • Kommunens driftsnivå må tilpasses kommunens inntektsnivå. Det er positivt at kommunen oppnår balanse i driften. Månedsrapportene for 2016 viser en positiv utvikling og stram styring fra kommunen. Dette arbeidet må ha fullt fokus fremover.
  • Kommunen må følge plan for inndekning av akkumulert underskudd og vise balanse i driften, for å kunne påta seg nye forpliktelser.
  • Eventuelle inntektsøkninger må gå til styrking av driftsresultatet og ikke økning av utgiftssiden.
  • Kommunen må på sikt opparbeide seg buffere til å takle svingninger og uforutsette hendelser.

Her kan du lese hele vedtaket og vurderingen fra Fylkesmannen i Buskerud