Tirsdag 30. oktober la rådmann Truls Hvitstein og økonomisjef Liv Bermingrud Østberg frem forslag til budsjettdokument for perioden 2019–2022.

Rådmann Truls Hvitstein og økonomisjef Liv B. ØstbergBILDE: Rådmann Truls Hvitstein og økonomisjef Liv B. Østberg.

Nedre Eiker skal sammen med Svelvik og Drammen danne Nye Drammen fra 2020. Dette er dermed siste gang det legges frem et budsjettforslag for Nedre Eiker. I hovedsak er budsjettforslaget en videreføring av budsjettet for 2018. Det vil si ingen større kutt, men heller ingen større tillegg.

Rådmannen finner heller ikke i årets budsjettsak rom for betydelige investeringsutgifter de neste fire årene. Nytt sykehjem, skoler og barnehager er delvis tatt med i egen økonomiplan i den grad Nedre Eiker kan bære finanskostnadene i økonomiplanperioden som går inn i den nye kommunen, mens store investeringsutgifter til sykehjem, skole, sentrumsutbygging og barnehage blir prioriteringer som må gjøres i Nye Drammen. Dette er også i tråd med plattform for ny kommune. I februar 2019 skal prosjektrådmannen for Nye Drammen legge frem investeringsplan for de neste 10-12 årene for den nye kommunen.

Rådmannen legger frem et forslag i balanse med et netto driftsresultat på null millioner kroner i 2019. Imidlertid skulle budsjettet for 2019 hatt et positivt netto driftsresultat på ca. 30 millioner kroner for å tilfredsstille fellesnemdas anbefalinger, og teknisk beregningsutvalgs norm for handlingsregler. Dette ville medført så store kutt i tjenester at rådmannen ikke har funnet dette forsvarlig, Imidlertid sier dette noe om den økonomiske situasjonen kommunen er og har vært i.

De største utfordringene for Nedre Eiker kommune i 2019 blir:

  • å beholde balanse i driften
  • å betjene den stadig økende gjelden med renter og avdrag
  • å opprettholde et forsvarlig og kvalitativt godt nok tjenestetilbud
  • å takle nedgangen i frie inntekter
  • å betjene pensjonskostnadene inkl. utgiftsføring av premieavvik
  • å gjøre seg klar til å bli en del av ny storkommune
  • å forberede investeringer i sykehjem, skole og barnehage bygg

Ut av Robek

Økonomiplanen legger opp til at kommunen skal være ute av ROBEK ved regnskapsavslutning for 2018 på sommeren 2019. Dette er i tråd med målet i plattform for ny kommune.

Her kan du laste ned Budsjettdokument for perioden 2019–2022