Flomsikringsarbeidene på Tusenårsstedet i Krokstadelva gir ikke bare sikring mot vannmengdene som flom og ekstremvær kan føre med seg. Det tas også sikte på å skape en helt ny park, med Norges første kombinerte pumpehus og buldrevegg.

Ekstremnedbøren som har rammet kommunen flere ganger de siste årene har ført til store skader på boliger og andre bygninger rundt Tusenårsstedet. Både i 2012 og i 2015 var situasjonen så ille at beboere i flere av husene måtte evakueres. I tett samarbeid med NVE ble det derfor satt i gang arbeider med å flomsikre området. I løpet av det siste året er det bygget opp voller og murer flere steder så bekken ikke skal gå over sine bredder.

Som en del av prosjektet er det også bygget en sandvolleyballbane og opparbeidet en parkeringsplass. En av flomvollene har dessuten fått litt økt høyde slik at den kan fungere som akebakke. Hittil har arbeidene kostet ca. 20 millioner kroner, hvorav NVE har dekket 80 % av utgiftene og kommunen resten.

Skissen viser hvordan Tusenårsstedet vil bli når flomsikringsarbeidene er ferdigstilt. Pumpehuset kommer i sirkelen til høyre. Til venstre for denne sees sandvolleyballbanen.
Skissen viser hvordan Tusenårsstedet vil bli når flomsikringsarbeidene er ferdigstilt. Pumpehuset kommer i sirkelen til høyre. Til venstre for denne sees sandvolleyballbanen.
Slik så det ut ved et av husene som ligger nærmest Tusenårsstedet under ekstremværet i september 2015.
Slik så det ut ved et av husene som ligger nærmest Tusenårsstedet under ekstremværet i september 2015.

Bygger pumpestasjon

Nå begynner arbeidet med den nødvendige pumpestasjonen, som skal lede overvannet som ledes til Tusenårsstedet, tilbake i Krokstadbekken. Pumpestasjonen er dimensjonert for enorme vannmengder. Til vanlig vil det være to pumper som tar seg av overvann. Hvis det skulle komme ekstreme vannmengder, vil tre store pumper automatisk slå seg på for å få vannet ut i Krokstadbekken. Pumpene, som befinner seg 5 meter under bakken, skal styres og overvåkes fra kommunens renseanlegg på Orkidehøgda.

Siden pumpestasjonen ligger midt i et rekreasjonsområde, har kommunen lagt vekt på at selve bygget skal ha en funksjon utover å huse pumpestasjonen. Den ene langsiden vil derfor bli utformet som en buldrevegg, det vil si en klatrevegg hvor det ikke er behov for sikring. Den andre langsiden vil kunne inngå i en mulig skatepark. Det vil også bli integrerte sitteplasser. Det er for øvrig første gang i Norge at utsiden av et pumpehus tas i bruk for publikum på denne måten.

Alt i alt vil pumpehuset og tilhørende vann- og avløpsanlegg koste ca. 14 millioner kroner. Dette prosjektet finansieres i sin helhet av kommunen.

Kombinert pumpehus og buldrevegg.
Pumpehuset får buldrevegg på den ene siden. Det er en klatrevegg hvor det ikke er behov for sikring fordi utfordringen ligger i å klatre på langs. Området rundt pumpehuset vil bli belagt med et gummidekke.
Pumpehuset sett fra den andre siden.
Pumpehuset sett fra den andre siden.

Ny trafostasjon gir sikrere strømforsyning

Pumpestasjonen vil bli klargjort for nødstrømsaggregat. Imidlertid har Glitre Energi Nett bygget en ny transformatorstasjon som har gjort strømforsyningen til området vesentlig sikrere. Transformatorstasjonen har større kapasitet og såkalt tosidig forsyning, det vil si at den kan ta inn strøm fra flere retninger. I tillegg ligger den høyere enn den gamle. Det skal derfor mye til for at denne trafostasjonen ikke skal kunne levere strøm til pumpestasjonen.

Ferdigstilles i løpet av sommeren 2017

Både pumpestasjonen og det øvrige flomsikringsarbeidet på Tusenårsstedet skal ferdigstilles i løpet av sommeren 2017. I desember vil AJ Horgens vei bli helt stengt i en periode fordi man må grave over veien. Av hensyn til publikums egen sikkerhet oppfordres alle til å benytte Gamle Riksvei i stedet for AJ Horgens forbi området i hele anleggsperioden.