Byggeaktiviteten i Nedre Eiker er stor, og i den forbindelse inviteres det til byggesaksdag på Rådhuset i Mjøndalen (sidebygget) tirsdag 21. mai fra kl. 9:00 til 18:00. Ordinær telefontid utgår denne dagen.

Hammer

Denne dagen behandler vi:

 • enkle byggesaker som ikke krever ansvarsrett.
 • oppføring/riving av tilbygg på inntil 50 m2 (bebygd areal eller bruksareal),
 • bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, eller omvendt. (eks. endre bruk fra bod til kjellerstue)
 • oppføring/riving av mindre frittliggende garasjer og uthus på inntil 70 m2 bebygd areal eller bruksareal
 • og andre mindre tiltak som verandaer og lignende.

Saken kan innleveres, behandles og besvares samme dag!
Byggesaker som behandles denne dagen får 50% redusert gebyr.

For at sakene skal kunne behandles denne dagen må:

 • Ferdig utfylte dokumenter innleveres på dagen ved personlig fremmøte.
 • Du må være tilstede under behandlingen slik at du løpende kan gi svar på spørsmål i forbindelse med saken.

Hvis du allerede har sendt inn en byggesøknad men ikke fått tillatelse ennå, vil vi kunne hente denne saken og behandle den på dagen hvis øvrige vilkår er tilstede.

For å få tillatelse på dagen må søknaden være komplett, fullstendig utfylt og minst omfatte:

 • Ferdig og riktig utfylt søknadsskjema. Skjemaet må være nderskrevet av eier av eiendommen/bygget (tiltakshaver). Skal du bygge eller rive? Da velger du: «byggesøknad for deg som ønsker å bygge eller rive». Skal du endre bruken av et areal/rom f.eks. fra bod til soverom? Da velger du: «søknad om bruksendring».
 • Kvittering for at nabovarsel er gitt. Enten ved å går rundt til naboene med listen, hvor alle naboene samtykker i tiltaket ved signatur på stedet, eller ved at du sender rekommandert (da må du vente 2 uker til fristen for nabovarselet har gått ut). Du kan bruke kommunens egen naboliste, som du mottar sammen med situasjonskartet (se neste punkt).
 • Situasjonskart bestilt av kommunen i målestokk 1:500, hvor byggetiltaket er tegnet inn i riktig størrelse (målestokk) og avstand til tomtegrenser og andre bygg også er tegnet inn.
 • Nøyaktige og detaljerte (fagmessig) tegninger av etasjeplan, snitt og fasader i målestokk 1:100.

Saker som ikke kan behandles:

 • Bygging nær vann eller vassdrag som ikke er regulert til utbyggingsforhold vil ikke kunne behandles disse dagene da de krever politisk behandling.
 • Bygging i flomutsatte områder (under 50-års flom) vil ikke kunne godkjennes denne dagen da disse krever politisk behandling. Eiendommer som ligger mellom 50- og 200-årsflom vil kunne vurderes, men det er ikke sikkert vi kan avslutte behandlingen på byggesaksdagene.
 • Bygging i hensynssone for ras- eller kvikkleire, da disse ofte krever at det utføres grunnundersøkelser
 • Søknader som krever ansvarlig søker bl.a.:

  - påbygg (byggverk som ligger oppe på eksisterende byggverk f.eks. utvidelse av stue på   eksisterende terrasseareal, eller bygge ny etasje over eksisterende etasje)
  - tilbygg over 50 m2,
  - frittliggende bygg over 70 m2

Tips og råd

Nødvendige skjemaer og situasjonskart og mere informasjon om søkeprosessen finner du på vår nettside byggesøknad "steg for steg". Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til kommunens innbyggerkontakt.

Er du fortsatt usikker på hvordan du går frem? Se direktoratets nettside  og deres veiledning: «åtte steg til ferdig søknad» med kortfilm som forklarer søknadsprosessen.

Du må regne med noe ventetid mens saken behandles, før godkjenning kan gis. Vi serverer derfor kaffe, te og noe å bit i mens du venter! Benytt anledningen til å få godkjent byggeplanene nå, slik at arbeidene kan utføres i ferietiden.

Vel møtt til hyggelig byggesaksdag!