Nedre Eiker kommune har ansvar for 19 dammer. De fleste dammene ble etablert for å gi kraft til sagverk eller industri. I dag har dammene ikke et slikt formål, men de er en del av et landskapsbilde.

BILDE: Dammen på Øyvann er i konsekvensklasse 3. På bildet sees vassdragsteknisk ansvarlig for kommunene i Godt Vann Drammensregionen Elin Hønsi og damansvarlig i Nedre Eiker kommune Terje Larsson under damtilsyn høsten 2017. Foto: Siri Marie Skøien

Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) av 18.12.2009 stiller krav til ivaretakelse av sikkerhet både når nye dammer anlegges og gjennom hele dammens "levetid".

Dammene er inndelt i konsekvensklasser, avhengig av hvilken fare de representerer for mennesker, miljø eller eiendom ved et brudd eller en feilfunksjon. Konsekvensklasse 4 benyttes for anlegg som har de største konsekvensene. Anlegg som har ubetydelige konsekvenser klassifiseres i konsekvensklasse 0.

Nedre Eiker har 4 dammer konsekvensklasse 3:

 • Ulevann
 • Øyvann
 • Svarttjern
 • Åsendammen

6 dammer i konsekvensklasse 2:

 • Årbogen
 • Borgetjern
 • Nydammen
 • Hagatjern hoveddam
 • Nedbergdammen
 • Dammyrdammen

7 dammer konsekvensklasse 1:

 • Hagatjern sperredam
 • Lampetjern nord
 • Lampetjern øst
 • Nedre Grytjern
 • Øvre Grytjern
 • Rørdammen
 • Yttervann

2 dammer i konsekvensklasse 0:

 • Lysakerfossen
 • Karindammen

Vassdragsteknisk ansvarlig via "Godt Vann Drammensregionen"

Damsikkerhetsforskriften setter krav om at damansvarlig (kommunen) har en vassdragsteknisk ansvarlig (VTA). Godt Vann Drammensregionen (GVD) er et samarbeid på vann- og avløpsområdet som består av 9 kommuner og Glitrevannverket. Dette samarbeidet har gått sammen om ansettelse av VTA. VTA for Nedre Eiker og de andre deltakerne i GVD heter Elin Hønsi. Det er satt krav til VTA sin kompetanse på området. VTA har ansvar for at sikkerhetskravene til vassdragsanlegg overholdes, blant annet gjennom at det gjennomføres internkontroll.

GVD har for øvrig tilsvarende ansvar for dammene i Solbergvassdraget, som eies av Drammen kommune, men ligger i Nedre Eiker.

Årlig tilsyn av alle dammer

Kommunen, sammen med VTA, gjennomfører årlig tilsyn av alle dammer kommunen har ansvar for. VTA nedtegner eventuelle avvik, som kommunen så får ansvar for å utbedre. I tillegg utføres hovedtilsyn og revurderinger etter de intervaller som er fastsatt i forskriften. Som hovedregel blir da vannmagasinet tappet ned, slik at hele konstruksjonen kan besiktiges grundig.

Nedre Eiker kommune gjennomfører kravene i damsikkerhetsforskriften og har derfor god oversikt over dammenes tilstand til enhver tid.