Det foreløpige regnskapet for 2017 ble overlevert til revisjonen i dag. I år som i fjor preges resultatet av god skatteinngang i Nedre Eiker og i resten av landet.

Truls Hvitstein og Liv ØstbergBilde: Rådmann Truls Hvitstein og økonomisjef Liv Østberg kan konstantere at driften av virksomhetene i kommunen fortsatt er på «rett kjøl».

Det ble 27,7 millioner kroner mer i skatt- og rammetilskudd enn budsjettert. Sammen med god og stram økonomistyring i alle kommunens virksomheter har dette ført til et regnskapsmessig overskudd på 56,3 millioner kroner etter at budsjettert inndekning av underskudd på 5,4 millioner kroner er gjennomført.

Netto driftsresultat ble på 70,3 millioner kroner som er 4,1 % av driftsinntektene og godt innenfor kravet på 1,75 %.

– Dette er et gledelig resultat og viser spesielt at Nedre Eiker kommune er fortsatt på «rett kjøl» med driften av virksomhetene. Det ble sagt i fjor og det må sies i også år: De ekstra skatteinntektene kan kommunen imidlertid ikke forvente at gjentar seg! Årsaken er enkeltpersoner tok ut store utbytter for å tilpasse seg skattereformen, sier økonomisjef Liv Østberg.

Alle kommuner har for øvrig hatt tilsvarende ekstraordinær høy skatteinngang i 2017. For Nedre Eiker var økningen noe lavere enn landssnittet.

Hele underskuddet kan nedbetales

Ved inngangen til 2017 hadde kommunen et underskudd på 37 millioner kroner, hvorav det i 2017 var budsjettert å nedbetale 5,4 millioner kroner. Det gode årsresultatet innebærer imidlertid at hele underskuddet kan nedbetales i 2018, slik at kommunen kan skrives ut av ROBEK våren 2019.

Rådmann Truls Hvitstein er godt fornøyd med resultatet av to grunner. For første har tjenesteområdene med sine virksomheter holdt sine tildelte rammer, noe som viser at Nedre Eiker har kontroll på driften. Det andre er at Nedre Eiker for første gang på lenge har penger til disposisjonsfond til å takle fremtidige svingninger i driften.

– Vi foreslår at det som blir igjen når hele underskuddet er dekket, avsettes til disposisjonsfond som da vil bli på ca. 68 millioner kroner. Budsjettet for 2018 er meget stramt, men for første gang på mange år har kommunen et disposisjonsfond som buffer. Disposisjonsfondet nærmer seg anbefalt nivå. Det anbefales at en kommune med en omsetning på 1,6 milliarder bør ha ca. 80 millioner på disposisjonsfond for å kunne takle svingninger og uforutsette hendelser i årene som kommer, sier Hvitstein.

Det gode årsresultatet gjør at Nedre Eiker kan gå mot kommunesammenslåing med «hevet hode».

Til revisjon

Regnskapet for 2017 er avsluttet fra administrasjonens side og blir nå oversendt revisjonen. I juni kommer regnskapet til kommunestyret for endelig behandling.