I år som i de to foregående årene preges resultatet av god skatteinngang i Nedre Eiker og i resten av landet. Det foreløpige regnskapet for 2018 er nå overlevert til revisjonen.


BILDE: Rådmann Truls Hvitstein og økonomisjef Liv B. Østberg.

Det ble 18,6 millioner kroner mer i skatt- og rammetilskudd enn budsjettert. Sammen med god og stram økonomistyring i alle kommunens virksomheter har dette ført til et regnskapsmessig overskudd på 44,5 millioner kroner etter at hele underskuddet fra tidligere år er dekket inn. Det betyr at kommunen kan skrives ut av ROBEK-listen til sommeren.

Netto driftsresultat ble på 45,6 millioner kroner som er 2,6 % av driftsinntektene og godt innenfor målet på 1,75 %.

– Dette er et gledelig resultat og viser spesielt at Nedre Eiker kommune fortsatt er på «rett kjøl» med driften av virksomhetene. Det ble sagt i fjor og det må sies i også år: De ekstra skatteinntektene kan kommunen ikke forvente at gjentar seg! Årsaken er enkeltpersoner tok ut store utbytter for å tilpasse seg skattereformen, sier økonomisjef Liv Østberg.

Alle kommuner har for øvrig hatt tilsvarende ekstraordinær høy skatteinngang i 2018. For Nedre Eiker var økningen noe lavere enn landssnittet.

Penger på disposisjonsfond

Rådmann Truls Hvitstein er godt fornøyd med resultatet av to grunner. For det første har tjenesteområdene med sine virksomheter holdt sine tildelte rammer, noe som viser at Nedre Eiker har kontroll på driften. Det andre er at Nedre Eiker for første gang på lenge har penger til disposisjonsfond til å takle fremtidige svingninger i driften.

– Vi foreslår at hele overskuddet avsettes til disposisjonsfond. Budsjettet for 2019 er meget stramt, men for første gang på mange år har kommunen et disposisjonsfond som buffer. Disposisjonsfondet nærmer seg anbefalt nivå som er nødvendig for å kunne takle svingninger og uforutsette hendelser i årene som kommer, sier Hvitstein.

Det gode årsresultatet gjør at Nedre Eiker kan gå mot kommunesammenslåing med «hevet hode».

Til revisjon

Regnskapet for 2018 er avsluttet fra administrasjonens side og er nå oversendt revisjonen. I juni kommer regnskapet til kommunestyret for endelig behandling.