Fra 22. mai skal Drammensregionens brannvesen IKS feie og gå tilsyn på fritidsboliger på lik linje med boliger.

Feiingen og tilsynet er et resultat av ny forskrift om brannforebygging som sier at det skal utføres behovsprøvd feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsboliger.

Det har ikke tidligere vært pålagt feiing og tilsyn av fritidsboliger. Nå skal Drammensregionens brannvesen gjennomføre en pilot som skal inneholde en risiko- sårbarhetsanalyse av et utvalg av hytter og fritidsboliger. Piloten vil danne grunnlag for hyppigheten og hvor mye tjenesten skal koste i framtida. I piloten vil man forholde seg til samme feie- og tilsynsgebyr som gjelder for boliger.

Hva skal gjøres?

Det har i oppstarten blitt plukket ut ca. 500 fritidsboliger i kommunene Sigdal, Krødsherad, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier og Svelvik. Fordelingen er gjort etter hvor mange fritidsboliger den enkelte kommune har. I første omgang skal feievesenet besøke ca. 200 hytter i Sigdal, 100 i Krødsherad, mens i hver av de andre kommunene er det plukket ut ca. 40 fritidsboliger. Arbeidet starter i Drammen 22. mai. Alle hytteeiere blir varslet 3 uker på forhånd i eget brev, i tillegg følger det med en egenerklæring som skal fylles ut og returneres. Eier/bruker må være til stede når feieren kommer.

Feieren gjennomfører følgende:

  • Feiing av skorstein og røykkanaler.
  • Kontroll av fyringsanlegget, rømningsveier, røykvarslere og slokkeapparat.

Følgende må være i orden når feieren kommer:

  • Eieren skal sørge for at feieren har tilfredsstillende adkomst til hele fyringsanlegget, dvs. stige til tak og taktrinn.
  • Trekk på ildsted må være lukket og evt. utettheter rundt røykrør tettes for å unngå nedsoting innendørs.

Kontaktpersoner hos Drammensregionens brannvesen IKS:

  • Odd Ellingsen, avdelingsleder Forebyggende avdeling, tlf. 907 77 013
  • Johannes Michielsen, seksjonsleder Feierseksjonen, tlf. 996 48 569
  • Tina Brock, informasjonskonsulent, tlf. 402 18 723