Solberglia sykehjem har i løpet av to år gått fra å ha et sykefravær på 20,3% sykefravær til 9,1%. Dette gode resultatet fremheves nå av NAV Arbeidslivssenter Buskerud.

NAV Arbeidslivssenter Buskerud er et ressurs- og kompetansesentre for et inkluderende arbeidsliv. På sine nettsider har de publisert en artikkel som omtaler hva har sykehjemmet gjort for å klare å snu en langvarig trend med høyt sykefravær.

Det var i begynnelsen av 2016 at sykehjemmet ønsket å jobbe mer systematisk med arbeid knyttet til sykefraværsoppfølging og arbeidsmiljøutvikling. Det ble derfor etablert en partssammensatt prosjektgruppe kalt "Solberglia 2016-2017".

Virksomhetsleder, avdelingsledere, fagsykepleier og personalavdelingen var representert inn i gruppen, sammen med fagorganisasjonene Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund, samt at verneombud deltok. Arbeidslivssentret ble bedt om å bistå som rådgivere, og kunne stille med to representanter som fulgte prosessene tett. Disse har fulgt oss gjennom hele prosessen og vært solide støttespillere.

Prosjektgruppen har gjennomført jevnlige møter med fokus på planlegging av arbeidsmiljøtiltak, fordeling av ansvar/oppgaver i forbindelse med gjennomføring, gjennomgang av sykefraværsrapporter, avklaringer og tydeliggjøringer av arbeidslivets spilleregler, slik som partenes gjensidige rettigheter og plikter - med fokus på sykefraværsoppfølging og forebygging av sykefravær.

Les om hva sykehjemmet har gjort, helt konkret, for å klare å snu den langvarige trenden med høyt sykefravær på NAVs nettsider.

Bildeglimt

Her kan du se noen av aktivitetene som er gjennomført; sosiale arrangementer av og for de ansatte, workshops og Great Gatsby-kveld for ansatte og beboere.

Ansatte på Solberglia

Bilde fra en workshop

Fra Gatesby-kveld på Solberglia