Nedre Eiker, Drammen og Svelvik – som skal danne en ny kommune i 2020 – skal være med i en lokaldemokratiundersøkelse før sommeren. Undersøkelsen beskriver hvordan innbyggere og folkevalgte opplever kvaliteten på det lokale folkestyret, slik det er nå.

Kommunestyret i Nedre Eiker

Undersøkelsen arrangeres av KS, som er kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon. I undersøkelsen skal både innbyggere og folkevalgte svare på 14 spørsmål om hvordan de oppfatter lokaldemokratiet i egen kommune. Spørsmålene som stilles innbyggere og folkevalgte dekker ulike sider ved et godt lokaldemokrati, sånn som pålitelig styre, ansvarlig styre, borgernært styre og effektivt styre. Hensikten med undersøkelsen er både å kartlegge hvordan folk opplever folkestyret, og samtidig se trender over tid.

Innbyggerdelen av undersøkelsen

KS har inngått avtale med et gallupbyrå om gjennomføring av innbyggerdelen av undersøkelsen. Undersøkelsen skjer ved telefonintervju med et representativt utvalg innbyggere i hver kommune. De som blir ringt opp blir bedt om å ta stilling til 14 påstander. Telefonintervjuene i Nedre Eiker vil foregå ca. 15.–18. mai. Vi oppfordrer alle som blir oppringt om å bli med på undersøkelsen!

Folkevalgtdelen av undersøkelsen

I Nedre Eiker gjennomføres folkevalgtdelen av lokaldemokratiundersøkelsen i kommunestyret 3. mai. De folkevalgte får til sammen 43 spørsmål (de samme 14 spørsmålene som innbyggerne får pluss 29 spørsmål kun til folkevalgte) som skal besvares elektronisk.