Nedre Eiker kommune ønsker å finne fram til en person eller en organisasjon som fortjener heder for frivillig arbeid innen områder som eldreomsorg, arbeid for barn og unge, musikk og sang, idrett, kunst med mer.

Retningslinjer/ formålsparagraf for Frivillighetsprisen:

  • Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.
  • Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.
  • Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.
  • Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.
  • Enhver privatperson, samt lag og foreninger kan overfor Utvalg for Oppvekst og kultur komme med forslag på kandidater til Frivillighetsprisen.

Prisen deles ut på FNs frivillighetsdag onsdag 5. desember. Mer informasjon finnes på: frivillighetnorge.no/frivillighetsprisen

Forslag sendes til: Nedre Eiker kommune v/Kultur og fritid, Postboks 399, 3051 Mjøndalen eller på e-post:

Utvidet frist

Den opprinnelige fristen for å sende inn begrunnede forslag var 1. oktober. Siden det ikke kom inn forslag innen fristen er ny frist søndag 7. oktober 2018.