Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (som tidligere het «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom») har som formål å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Lag og foreninger i Nedre Eiker kan søke om støtte til prosjekter. Søknadsfrist er 10. desember 2018.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Spørsmål kan rettes til , eller kultursjef Jorunn Larsen på 32 23 28 45. Les mer på Bufdir sin hjemmeside om søknadsprosessen: www.bufdir.no/Tilskudd/