Kommunestyret har bedt kontrollutvalget om å avholde høring om prosessen frem til vedtak i kommunestyret knyttet til kommunesammenslåingen 14. desember 2016. Kontrollutvalget ønsker nå å få innspill fra innbyggerne.

Høringen vil være åpen for publikum. 

  • Dato: 8. april 2019 kl. 18
  • Sted: Adventistkirken, Mjøndalen

Kontrollutvalget ønsker nå å få innspill fra innbyggerne. Hva slags problemstillinger/spørsmål ønskes belyst gjennom høringen? Spørsmål sendes til kontrollutvalgets sekretær Bente Thalerud på  eller brev til Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS, postboks 4176, 3005 Drammen, innen søndag 10. februar.

I møtet 20. februar vil kontrollutvalget beslutte hvilke spørsmål og problemstillinger de går for.

Følgende vedtak ble fattet i kontrollutvalgets møte 23. januar 2019 om høringen

1. Kontrollutvalget slutter seg til følgende foreløpige formål:

  • Bidra til å klargjøre de økonomiske forutsetninger om kommunesammenslåing frem til kommunestyrevedtak 14. desember 2016

2. Kontrollutvalget slutter seg til følgende foreløpige problemstillinger:

  • Hadde kommunen i kommunestyremøte 14. desember 2016 og sak PS 102/16 kunnskap om at kommunen for året 2016 kom til å få et driftsresultat slik det ble?
  • Har Nedre Eikers økonomiske forutsetninger blitt dårligere eller bedre som følge av statlige endringer i kommunenes inntektssystem?
  • Hvilke vesentlige endringer skjedde mellom kommunestyrets møte 15. juni 2016 til 14. desember tilsa at saken om kommunesammenslåing burde bli behandlet på nytt?
  • I statsbudsjettet fremlagt i oktober 2016 for 2017 får Nedre Eiker anslått en vekst på 1,9 % i frie inntekter. Landsgjennomsnittet ble anslått til å ligge på 2,7 %. Hva var 1,9 % en vekst på grunnlag av? Hvordan regnet rådmannen seg frem til at det ville bli en inntektssvikt på 10,3 millioner?
  • Hvilke utslag ser vi for Nedre Eiker i endringene av kriteriene for utgiftsutjevning? (Jmf. henvisning i saksfremlegget i PS 102/16).

3. Hva er de inviterte/innkaltes vurdering av Nedre Eikers økonomi i det aktuell tidsrom?

4. Hadde kommunestyret riktig saksgrunnlag for å kunne ta en kunnskapsbasert avgjørelse i sak PS 102/16?

5. Kontrollutvalget oppfordrer innbyggerne til å stille spørsmål knyttet til høringen. Det settes en frist til 10. februar 2019. Sekretæren skriver et utkast og gjør praktiske avklaringer.

6. Kontrollutvalget innkaller rådmannen med eventuelle bisittere. Ordfører gis anledning til å uttale seg i forbindelse med kontrollutvalgets høring. Kontrollutvalget inviterer Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Fylkesmannen i Oslo og Viken, ved relevante fagpersoner.

7. Kontrollutvalget legger opp til at revisor kan ettergå eller kvalitetssikre svarene i høringene.

8. Høringen vil streames. Sekretæren avklarer hvordan administrasjonen kan løse spørsmålet.

9. Kontrollutvalget gjør en vurdering etter høringen og konkluderer på problemstillingene. Det rapporteres til kommunestyret.

10. Kontrollutvalget kommer tilbake til møtetidspunkt for høringen. Sekretæren bes gjøre avklaringer.

Sakspapirene til møtet 23. januar 2019 kan leses på nettsidene til Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS (Kubis).