La oss gjøre en felles innsats for tryggere skolevei for alle. Klipp hekk og busker ved eiendommen din, slik at bilistene ikke overser syklister og gående.

Klipp hekken

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss.

Regler for trafikksikker vegetasjon

  • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen. Hekker inntil strekninger av gang- sykkelveg eller fortau burde ha minst èn meter klaring fra asfaltkanten. Fotgjengere (skolestartere, hundeluftere, rullestolbrukere) og syklister må ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon.
  • Hekker ved utkjørsler og kryss krever fri sikt. Her skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Gående og syklende rundt hjørnet må være synlige for bilister. (Gjelder også på vinteren med snøkanter.) Eventuelt kan hekker, gjerder og voller trekkes tilbake for å gi fri sikt. Se informasjon om hvordan dette skal gjøres (PDF)
  • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
  • Greiner fra trær skal henge minst tre meter over fortau, gang- og sykkelveger. Høyden over vanlig vei, med eller uten sykkelfelt, skal være minst fem meter. Greiner skal ikke nå opp til ledninger.
  • Du må rydde opp greiner som knekker og faller ned, og etter at du har klippet hekken.

Klipp skoleveiene trygge

Det er en god vane å klippe hekker og annen vegetasjon jevnlig og særlig tidlig i august, slik at veien til barnehage, SFO, skole og idrettsanlegg blir tryggest mulig for både de minste trafikantene og oss alle andre.

Hva skjer hvis du ikke klipper trafikkfarlig hekk?

Hvis hekker og busker ved fortau og vei ikke blir klippet godt nok, kan grunneieren få en lapp i postkassen med beskjed om å gjøre jobben. Det følger med en skisse over eventuelle frisiktsoner, der vegetasjonen skal være høyst 50 cm.

Blir vegetasjonen fortsatt ikke klippet, kan kommunen gi pålegg med tidsfrist. Blir ikke fristen holdt, kan klippingen bli gjennomført for grunneiers regning.

Når naboens hekk er problemet

Naboer som minner hverandre vennlig om å klippe trafikkfarlig vegetasjon er gode naboer. Kommunen kan ikke ta praten for deg dersom du mener nabohekken bør klippes. Slike utfordringer skaper mindre konflikt når de løses over hagegjerdet eller hekken. Hjelp gjerne til med jobben også. Særlig for de eldre og de som har problemer med å gjennomføre jobben selv.

Kommunens hekker og busker

Selv om vi gjør vårt beste, hender det at kommunen selv må minnes på at vegetasjonen langs veier og fortau må klippes. Se kontaktinformasjon nederst på siden for hvordan kan du melde i fra om steder vi selv har glemt.

Noen ganger er vegetasjonen langs veien Statens vegvesen sitt ansvar. Da sender vi varselet videre til dem eller du kan varsle direkte selv.

Takk for hjelpen!