Vannledningene på Ytterkollen er gamle og har hatt mange lekkasjer de siste årene. Nå pågår arbeid med å legge nye rør langs Drammensveien. Det pågår også arbeid med å koble alle husstander til det kommunale kloakknettet.

For å sikre en jevn og god vannkvalitet legges det ny vannledning langs Drammensveien, fra Drammensveien 175 til Fegata. Ferdigstillelse av anlegget er avhengig av hvor mye uforutsett man treffer på, men arbeidene skal etter planen være ferdig før jul. Da vil det bare stå igjen noe oppussing til våren. I 2019 starter arbeidet med å legge ny vannledning fra Fegata til grensen til Drammen.


BILDE: Det legges nå ny vannledning langs Drammensveien på Ytterkollen. Veien er derfor lysregulert flere steder.

Kobles til det kommunale kloakknettet

På Ytterkollen har mange husstander hatt private kloakkløsninger. Nå skal alle hus over på kommunalt kloakknett slik at kloakken går til renseanlegg. Det pågår derfor gravearbeider i området for å installere pumpestasjoner og legge nye rør.

Ny overvannsledning skal forhindre flomskader

Ved store nedbørsmengder samler det seg mye vann på Ytterkollen. Det legges derfor ny overvannsledning fra grendehuset og ut til bekken som går ut i Drammenselva.